Místní knihovna Nová Ves
Naposledy aktualizováno: 8.9.2015

Vítáme Vás na stránkách naší knihovny

Knihovna je op?t od dubna otev?ena !

V novém p?íjemném prost?edí byl zahájen automatizovaný provoz, knihy jsou již půj?ovány prost?ednictvím ?árových kódů.  

Krom? t?chto zm?n ?ekají na své ?tená?e nové knihy.

O všech novinkách, které pro Vás knihovna p?ipravuje, budete průb?žn? informováni na webu knihovny.

V sou?asné dob? tyto stránky dopl?ujeme a aktualizujeme.

Knihovnu můžete navštívit každé úterý od 15 do 16 hodin.

Naše knihovna se nachází v areálu základní školy.

Mapka , kde nás najdete